سامانۀ یکپارچۀ 1666

درصورت داشتن شکایت از موسسات همکار، دفاتر پیشخوان، بیمارستان‌ها و... می توانید گزینه درخواست شکایت از شرکای کاری را انتخاب کنید.


در صورت شکایت از عملکرد سازمان بیمه سلامت ایران و یا کارت های مرتبط با بیمه‌های جعلی می توانید گزینه درخواست شکایت از سازمان بیمه سلامت ایران را انتخاب کنید.